Xuất khẩu rau quả có thể lần đầu tiên vượt 3 tỉ USD