Vận tải hàng không

Mr. Phước            phone-icon 84.908 033 181            email tommy@gsa.com.vn

Ms. Nguyên        phone-icon 84.902 642 227              email nevia@gsa.com.vn

Ms. Thắm           phone-icon 84.938 170 809              email tham@gsa.com.vn

Vận tải hàng hải – hàng nguy hiểm

Mr. Minh           phone-icon 84.909 022 248               email bruce-le@gsa.com.vn

Vẩn chuyển Động vật sống – Thú cưng, Khai báo Hải Quan

Ms.Xuyên         phone-icon 84.908 294 126                email serena-tran@gsa.com.vn